Com ens organitzem

Com a associació, el nostre moviment està format per socis, implicats en el seu desenvolupament, d’acord als nostres Estatuts, disposant de la corresponent Junta Rectora, i al seu torn, per membres adherits, que en principi sense compromisos amb l’associació, participen sobre la base de les seves inquietuds i possibilitats. Tant els socis com els membres adherits poden ser persones físiques i persones jurídiques (empreses o altres organitzacions).

Mitjançant aliances establim vies de cooperació i suport mutu amb institucions i entitats de prestigi per optimitzar esforços i arribar millor als nostres destinataris.

El nostre model

L’Equip Mieses promou i desenvolupa un model d’acció estructurat en 4 P’s i mitjançant grups de treball desenvolupem les matèries d’especial interès de cadascuna d’elles:

LES PERSONES (Persons), en el cor dels sistemes, dins d’una Nova Cultura Empresarial fonamentada en valors i actuant baix principis d’Excel·lència.

LA SALUT LABORAL I LES CONDICIONS DE TREBALL (Psicosocial and ergonomics conditions), perquè l’atenció a les persones i a les seves condicions de treball siguin determinants de la Productivitat, la Qualitat i la Innovació amb les quals construir Excel·lència i Sostenibilitat empresarial.

LA SALUT AMBIENTAL I LA SOSTENIBILITAT (Planet), per controlar degudament els factors ambientals de risc tant a persones com al medi ambient, amb especial atenció a la mobilitat i al canvi climàtic.

LA RENDIBILITAT SOCIO ECONÒMICA DE LES ACCIONS (Profit), per ser capaços, amb nous models d’avaluació del cost-benefici, tant dels actius tangibles com els intangibles, mesurar el valor generat per les accions empreses. Amb això, haurà de poder-se demostrar en tot moment el benefici generat per seguir estimulant els processos de canvi.

Esquema simplificat del model Mieses

Les comissions/grups de treball que desenvolupen el model Mieses:

A. Les persones en una nova cultura empresarial:

 1. Qualitat integral, excel·lència i responsabilitat social.
 2. Valors, cultura empresarial i comportaments.
 3. Lideratge transformador, participació i innovació.

B. La salut laboral i les condicions de treball:

 1. Estrès i riscos psicosocials.
 2. Felicitat en el treball i competències emocionals.
 3. Riscos ergonòmics.
 4. Conflicte laboral: prevenció, negociació i mediació.
 5. Promoció de la salut integral i empreses saludables.

C. La salut ambiental i la sostenibilitat:

 1. Riscos ambientals i canvi climàtic.
 2. Mobilitat segura i sostenible.

D. La rentabilitat de les accions:

 1. Cost-beneficio del procés de canvi. Índex de progrés social i economia del ben comú.
 2. Desenvolupament tecnològic i valor social.